องค์ประกอบสำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จ

แนวคิดคนสำเร็จ

องค์ประกอบสำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จ

1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เข้าใจ และเข้าถึง

2. เป้าหมายของทีมต้องชัดเจน  และเป็นเป้าหมายที่ใหญ่พอที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

3. ผู้นำต้องเป็นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทีมงาน ให้ไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน

4. ความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม

# success4your

View all ...